διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» μετά από ανάθεση της ΓΣΕΣ οι:

  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Ομότιμοι Επισκέπτες Καθηγητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Ειδικούς Επιστήμονες
  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων κέντρων ή ινστιτούτων της αλλοδαπής εφ’ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
  • Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) εφ’ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
  • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ