ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται έως 20 φοιτητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση