δικαιολογητικά

  1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του Τμήματος. Πάτησε  εδώ για την αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται
  3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται  
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις
  6. Σύντομο σημείωμα όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΠΜΣ
  7. Δύο (2)  συστατικές επιστολές.
  8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.