μάθηματα της κατεύθυνσης

Εκπαιδευτική Πολιτική

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην έννοια του Α.Π. μέσα από ιστορικές και σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ακόμα, επικεντρώνεται στις επιστημολογικές προδιαγραφές των Α.Π. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα βασικά είδη Α.Π. και τα χαρακτηριστικά τους.

Επίσης, με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων παρουσιάζονται, ερευνώνται και αναλύονται Α.Π. και προγράμματα σπουδών που υπάρχουν στο ελληνικό σχολείο.

Επιχειρείται και η σύγκριση με Α.Π. άλλων χωρών.

Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μαθαίνουν τους τρόπους και τα ερευνητικά εργαλεία με τα οποία ερευνώνται διάφορες πτυχές των Α.Π.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

 • Η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος
 • Επιστημολογικές προδιαγραφές των Α.Π.
 • Είδη και μορφές των Α.Π.
 • Αρχές δημιουργίας Α.Π.
 • Εντοπίζεται η παρουσία των νέων τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα ΔΕΠΠΣ 2003 και ΑΠΣ 2011 και μέσα από την σύγκριση των περιεχομένων τους και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων αποτυπώνεται η τάση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους μαθητές. Στα ίδια αναλυτικά προγράμματα (στα αντικείμενα: Γλώσσα, Θρησκευτικά, Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία) γίνεται αποτύπωση και καταγραφή της διαφοροποίησης της παρουσίας του «άλλου» που καταδεικνύει την αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας και των αντιλήψεων των πολιτών της. Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικές ανισότητες
 • Μέθοδοι ανάλυσης Α.Π.
 • Μέθοδοι έρευνας των Α.Π.
 • Α.Π. και κυρίαρχη ιδεολογία
 • Κοινωνιολογική ανάλυση των Α.Π.

 

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στις επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας και των εργαλείων τους με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στις επιστήμες της εκπαίδευσης.

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές της  περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, ενώ οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Το μάθημα περιλαμβάνει 39 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως ανατροφοδοτήσεις μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που παρέχονται από το ίδρυμα και το τμήμα.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

(α) Γενικά περί έρευνας – Επιστημολογικές προϋποθέσεις της έρευνας,

(β) Εγκυρότητα, αξιοπιστία και ερευνητική δεοντολογία,

(γ) Το Ερευνητικο σχέδιο

(δ) Ερευνητικό ερώτημα – Υποθέσεις έρευνας,

(ε) Τεκμηρίωση – Αναζήτηση πηγών, (στ)Δειγματοληψία- Μεταβλητές,

(ζ) Ποσοτική έρευνα - Χρήση SPSS (Βασικές οδηγίες χρήσης),

(η) Έρευνα επισκόπησης –  Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και ανάλυση των δεδομένων Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική,

(θ) Ποιοτική Έρευνα, Ανάλυση περιεχομένου – Ανάλυση λόγου - Εθνογραφία - Ομάδες εστίασης - Μελέτη περίπτωσης -  Έρευνα δράση - Θεμελιωμένη θεωρία.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση:
Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων των μορφών αξιολόγησης που συναντώνται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι φοιτητές εισάγονται στις θεωρίες αξιολόγησης, στο θεωρητικό πλαίσιο που τις διέπει και αναλύει το υπόβαθρο όπου στηρίζονται.

Αναλύονται θέματα πρακτικών εφαρμογών της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, των διακρίσεων και ταξινομήσεων που έχουν αποτυπωθεί, καθώς και της εφαρμογή τους.

Επίσης παρουσιάζονται θέματα σύγχρονων τάσεων αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογής τους.

Ζητήματα οργάνωσης της διδακτικής πράξης:

 • Διδακτική πυραμίδα: Διδακτικά μοντέλα (επεξεργασίας πληροφοριών/κοινωνικά μοντέλα/προσωπικά μοντέλα/συστημάτων συμπεριφοράς) στρατηγικές, μέθοδοι και δεξιότητες. Σύνδεση με θεωρίες μάθησης και ατομικές διαφορές/διαφορετικότητα.
 • Αναλυτικά Προγράμματα-Διδακτικές αρχές-Περιεχόμενα-σύγχρονη διδασκαλία-εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη. Μετασχηματίζουσα παιδαγωγική. Κριτική παιδαγωγική
 • Σχεδιασμός-πορεία διδασκαλίας-σχέδιο μαθήματος.
 • Προγραμματισμός-Μεθοδολογική οργάνωση της Κριτικής Διδασκαλίας.
 • Αναστοχασμός-Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης  

 

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης έχει ως γενικό στόχο να παράσχει εφόδια σε εν ενεργεία ή μελλοντικούς/ές επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εργαστούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται όταν οι φοιτητές/τριες κατανοήσουν και καταστούν ικανοί και ικανές να προβούν στην κριτική ανάλυση της σχετικής θεωρητικής παραγωγής και στην εφαρμογή τους στην πράξη.

Γι’ αυτό και η σύνδεση με τις ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της σύγχρονης θεωρητικής παραγωγής σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης.

Η ενότητα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας επιδρούν στον τρόπο που διοικείται η εκπαίδευση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάζονται θέματα όπως η διοικητική διάρθρωση και λειτουργία του θεσμού της εκπαίδευσης, η διαχείριση των πόρων, ο τρόπος και τα όργανα λήψης των αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα της διοίκησης της σχολικής μονάδας (δημοκρατική / συλλογική λειτουργία, προγραμματισμός, αντιμετώπιση κρίσεων, συνεργασία με γονείς & τοπική κοινωνία).

ECTS: 10
Περίγραμμα:
 1. Εμείς κι οι άλλες γλώσσες/άλλοι πολιτισμοί γύρω μας
 2. Διγλωσσία: ορισμοί, προσεγγίσεις και είδη
 3. Ζητήματα διαγλωσσικότητας
 4. Η αξιοποίηση της πολυπολιτισμικότητας στο νηπιαγωγείο-Προτεινόμενες εκπαιδευτικές πρακτικές 
 5. Προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, αντιρατσιστική εκπαίδευση)
ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει αρχικά την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους , αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Παρουσιάζονται και προσεγγίζονται κριτικά οι πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το μάθημα περιλαμβάνει 30 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και εξ αποστάσεως ανατροφοδοτήσεις μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που παρέχονται από το ίδρυμα και το τμήμα.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

α) Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων -αποσαφήνιση βασικών όρων

β) χαρακτηριστικά ενηλίκων- προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης

γ) εμπόδια και κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων

δ) σχεδιάζοντας προγράμματα για ενηλίκους

ε) εθνική πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων

στ) ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων

ζ) ευρωπαϊκά εργαλεία στην εκπαίδευση ενηλίκων (βασικές ικανότητες, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, europass κλπ),

η) προσφερόμενα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

ECTS: 10
Περίγραμμα:
 • Θεωρητικό πλαίσιο για την εξήγηση της θεμελίωσης και της εξέλιξης των εκπαιδευτικών συστημάτων.
 • Θεωρίες για την εξήγηση των αλλαγών και των αντιστάσεων: το σχήμα μεταρρύθμιση -  αντιμεταρρύθμιση, το σχήμα της εξάρτησης, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά σχήματα.
 • Θεωρίες αντίστασης, παράγοντες, λειτουργία του σχήματος των «ηθικών πανικών»
 • Νεοκλασικισμός, Νεοανθρωπισμός, Μεγάλη Ιδέα, Ελληνοχριστιανισμός, Ρομαντισμός, αντίδραση στον πανσλαβισμό.
 • Δομή και διάρθρωση του συστήματος, χαρακτηριστικά, προβλήματα λειτουργικότητας, πρώιμη κριτική.
 • Νομοσχέδια Μίληση (1877), Αυγερινού (1880), Θεοτόκη (1889), Αυγερινού (1899).
 • Γλωσσικό ζήτημα και εκπαίδευση, η μετεξέλιξη του δημοτικισμού σε εκπαιδευτικό δημοτικισμό, εκδοχές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, Εκπαιδευτικός Όμιλος και άλλες συσσωματώσεις.
 • Νομοσχέδια Τσιριμώκου (1913), Εκπαιδευτική Επιτροπή (1916-1920), γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1917-1920.
 • Μεταρρύθμιση Γόντικα – Παπανδρέου (1928-1930) και αστικός εκσυγχρονισμός.
 • Το «Σχέδιο Λαϊκής Παιδείας» της Π.Ε.Ε.Α., οι αντιφάσεις της περιόδου της Ε.Ρ.Ε. (1955-1963), η μεταρρύθμιση του 1964-65.
 • Μεταρρύθμιση Ράλλη (1976-77).
 • Μεταρρυθμίσεις από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1981-85).
 • Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση.

 

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Φύλο και εκπαιδευτική πολιτική:

 • Στο μάθημα αυτό το φύλο μελετάται ως βασική αρχή οργάνωσης της κοινωνίας, με ορίζουσες την πρόσβαση, την νομική ισότητα, την πολιτειότητα.
 • Το φύλο μελετάται επίσης ως σύστημα σχέσεων, ως σύνολο επιταγών, ως ποιοτικός και ποσοτικός τρόπος συμπεριφοράς.
 • Ο στόχος είναι να αναδειχθούν οι ποικίλες ετερότητες όπως αναδεικνύονται στις θεωρίες του φύλου, στην πολιτική και στον φεμινισμό.
 • Το σύγχρονο ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην θεωρία της επιτέλεσης και στην κριτική της μεταδομιστικής θεωρίας του φύλου.

Παιδαγωγικά ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης:

 • Κατηγοριοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών - επιστημολογικές προσεγγίσεις.
 • Ομαλοποίηση, κοινωνικο-πολιτικό μοντέλο, προσέγγιση συμβολικής αλληλεπίδρασης.
 • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ερμηνεία των προβλημάτων σχολικής μάθησης.
 • Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
 • Νομοθεσία και πολιτική στα θέματα της αναπηρίας.
 • Η ταυτότητα του ειδικού παιδαγωγού.

 

ECTS: 30
Περίγραμμα:

Μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία