μάθηματα της κατεύθυνσης

Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Α) Σε θεωρητικό επίπεδο, αφού αναλύει τις ιδιαιτερότητες της εικόνας ως μέσου και ως λόγου, σε συσχετισμό με τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες του παιδιού, εξοικειώνει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με ένα σημειωτικό εργαλείο ανάλυσης των εικόνων.

Εστιάζεται κυρίως στις τηλεοπτικές εικόνες με τις οποίες το παιδί καθημερινά έρχεται σε επαφή αλλά και στις ιδιαιτερότητες των εικόνων που η κύρια λειτουργία τους είναι η ποιητική (πίνακες, εικόνες παιδικής λογοτεχνίας κ.ά.).

Η σύνθετη σχέση του παιδιού με την ποιητική λειτουργία ενός οπτικού λόγου, εξ αιτίας της ουσιαστικής παιδαγωγικής της σημασίας, θα διερευνηθεί ιδιαίτερα, ενώ παράλληλα θα συμβάλει και στη δημιουργία, αναπτυξιακά κατάλληλου, καλλιτεχνικού οπτικού υλικού.

Β) Σε ερευνητικό επίπεδο, επιχειρεί να διερευνήσει μεθόδους ευαισθητοποιήσης του παιδιού στο λόγο της εικόνας και κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό.

Τέλος, η οπτική του μαθήματος είναι κυρίως σημειωτική.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστούν θέματα που σχετίζονται με τις εκφράσεις του πολιτισμού και την εξέλιξή του στο πέρασμα των αιώνων.

Μελετάται ο κοινωνικός και οικονομικός παράγοντας στη δημιουργία των πολιτιστικών φαινομένων και οι επιστημονικές θεωρίες της γένεσης και εξέλιξής τους.

Γίνεται εμβάθυνση στους παιδαγωγικούς τρόπους προσέγγισης των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε θέματα πολιτισμού, έκφρασης και δημιουργικότητας και στη διαθεματική διάσταση των τεχνών.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη του θεωρητικού υπόβαθρου σε σχέση με το χορό και την κίνηση, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας που αφορούν στο θέμα και η απόκτηση ανάλογων διδακτικών εμπειριών σε τυπικούς και μη τυπικούς φορείς εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο:ο χορός ως τέχνη, ο δημιουργικός χορός και ευρύτερα η κίνηση ως μέσα έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης στην προσχολική και την παιδική ηλικία προσεγγίζονται με κριτική σκέψη και εμβάθυνση στα θεωρητικά και στα ερευνητικά δεδομένα, με βιωματικά εργαστήρια και με αξιολόγηση πειραματικών διδακτικών εφαρμογών των συμμετεχόντων σε ανάλογα πεδία ενδιαφέροντος εντός και εκτός σχολείου.

Εναλλακτικές μορφές εξερεύνησης της κίνησης με επιστημονικό υπόβαθρο, όπως η Χοροθεραπεία, εξετάζονται υπό το πρίσμα παιδαγωγικής κατεύθυνσης θεωρητικά και πρακτικά.

Επιδιώκεται η ανάπτυξη προβληματισμών για την αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων αξιοποίησης του δημιουργικού, του παραδοσιακού και άλλων ειδών χορού σε διαπολιτισμικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και για την ανάδειξη της θέσης του χορού ως στοιχείου πολιτισμού στην εκπαίδευση και σε κάθε άλλο πιθανό φορέα.

Αντικείμενο μελέτης γίνεται και ο ίδιος ο παιδαγωγός, αναφορικά με το ρόλο του στην παιδαγωγική προσέγγιση του χορού και της κίνησης στο σχολείο, σε φορείς κοινωνικής επιμόρφωσης, σε χώρους εξωσχολικών δραστηριοτήτων κ.ά.

Επιπλέον, διερευνάται η αξία του ρυθμού και του χορού, ως μέσων βελτίωσης της ψυχοκινητικής ανάπτυξης παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα εκτείνεται σε 8 εβδομάδες στις οποίες επιδιώκεται εξοικείωση σε θεωρητικό επίπεδο με διαφορετικές θεματικές σχετικές με τη δημιουργικότητα και τη μουσική παιδαγωγική.

Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο αυτό επεκτείνεται μέσα από την παράλληλη πραγματοποίηση εργασιών σχετικών με κάθε ενότητα μαθήματος.

Οι εργασίες των πρώτων 5 εβδομάδων εστιάζουν στην κριτική παρουσίαση βιβλιογραφίας σχετικής με την κάθε ενότητα, ενώ στις υπόλοιπες 3 εβδομάδες υποστηρίζεται βήμα-βήμα το στήσιμο ερευνητικής εργασίας σχετικής με τη διερεύνηση της δημιουργικότητας των παιδιών.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Είδη και μορφές θεατροπαιδαγωγικής έρευνας, είδη και μορφές του παιχνιδιού και της σχέσης του με το παιδί, εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων που διαπραγματεύονται το παιχνίδι και το θέατρο σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, θεατροπαιδαγωγική θεωρία και η σχέση της με το θέατρο και τις σύγχρονες τάσεις παραστατικότητας, μορφές και είδη του θεάτρου στην εκπαίδευση με έμφαση στο θέατρο για ανήλικους θεατές, μεθοδολογία οργάνωσης θεατροπαιδαγωγικού δρώμενου, ερευνητικές μέθοδοι και εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με έμφαση στο ποιοτικό παράδειγμα, ερευνητικά σχέδια και εργασίες για τον κοινωνικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα του θεάτρου, τον ρόλο της αισθητικής μάθησης και το καλλιτεχνικό-δημιουργικό συμβάν, προγράμματα σπουδών του θεάτρου στην εκπαίδευση, διεπιστημονικές και πολύτεχνες συνέργειες

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στις επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας και των εργαλείων τους με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στις επιστήμες της εκπαίδευσης.

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές της  περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, ενώ οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Το μάθημα περιλαμβάνει 39 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως ανατροφοδοτήσεις μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που παρέχονται από το ίδρυμα και το τμήμα.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

(α) Γενικά περί έρευνας – Επιστημολογικές προϋποθέσεις της έρευνας,

(β) Εγκυρότητα, αξιοπιστία και ερευνητική δεοντολογία,

(γ) Το Ερευνητικο σχέδιο

(δ) Ερευνητικό ερώτημα – Υποθέσεις έρευνας,

(ε) Τεκμηρίωση – Αναζήτηση πηγών, (στ)Δειγματοληψία- Μεταβλητές,

(ζ) Ποσοτική έρευνα - Χρήση SPSS (Βασικές οδηγίες χρήσης),

(η) Έρευνα επισκόπησης –  Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και ανάλυση των δεδομένων Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική,

(θ) Ποιοτική Έρευνα, Ανάλυση περιεχομένου – Ανάλυση λόγου - Εθνογραφία - Ομάδες εστίασης - Μελέτη περίπτωσης -  Έρευνα δράση - Θεμελιωμένη θεωρία.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Τα Δρώμενα Αισθητικής Αγωγής συγκεντρώνουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που κατακτήθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα της κατεύθυνσης του ΠΜΣ.

Στη βάση αυτή, ο φοιτητής και η φοιτήτρια σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί ένα πολύτεχνο δρώμενο σε έναν εκπαιδευτικό, κοινωνικό ή καλλιτεχνικό χώρο.

Σε αυτή την εκδήλωση πολιτισμού συζητούνται και παίρνονται συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές-αισθητικές, οργανωτικές και υλικές προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη διάσταση αποτελεί η χρήση εργαλείων μεθοδολογίας έρευνας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός δρώμενου λαμβάνοντας υπόψη την πλευρά των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο πραγματοποίησής του.

Σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι, τέλος, η ανάπτυξη προβληματικής για τον ορισμό κριτηρίων ποιότητας και αξιολόγησης δρώμενων αισθητικής αγωγής.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

To μάθημα ‘Πολιτισμός και σύγχρονη τεχνολογία’ σκοπεύει να:

(α) αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον τομέα του πολιτισμού,
(β) μεταδώσει τις βασικές αρχές της Πολιτισμικής Πληροφορικής μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση και
(γ) παρουσιάσει συγκεκριμένα παραδείγματα διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών στην μουσειολογία και την μουσειοπαιδαγωγική.

Ορισμένα από τα θέματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:

  • Εισαγωγή στις έννοιες του πολιτισμού, της Πολιτισμικής Πληροφορικής και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  • Θεωρίες της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής, θεωρίες μάθησης και η συμβολή τους στην υλοποίηση εφαρμογών για τον πολιτισμό,
  • Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών εφαρμογών πολιτισμού για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία,
  • Εικονικά μουσεία και τα εκπαιδευτικά τους χαρακτηριστικά,
  • Μέθοδοι και εργαλεία δημιουργίας εικονικών αναπαραστάσεων και ψηφιακών παιχνιδιών στη μουσειολογία και τη μουσειοπαιδαγωγική
ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Θεωρητική, διερευνητική κριτική και εργαστηριακή-βιωματική μελέτη των παιδαγωγικών διαστάσεων των εικαστικών τεχνών  
  • Διερεύνηση αλληλεπιδράσεων, καινοτόμων και γόνιμων συνεργειών-δράσεων ανάμεσα στις εικαστικές και άλλες μορφές τεχνών στην εκπαίδευση
  • Μελέτη σύγχρονων θεωρητικών δεδομένων και ερευνητικών μεθόδων των εικαστικών τεχνών και της παιδαγωγικής προσέγγισής τους
  • Εμβάθυνση στις διεθνείς τάσεις, μοντέλα και προβληματισμούς στο σχεδιασμό προγραμμάτων εικαστικής παιδαγωικής
  • Διερεύνηση των εξελικτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών διαστάσεων της εικαστικής εξέλιξης των παιδιών

 

ECTS: 30
Περίγραμμα:

Μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία