μάθηματα της κατεύθυνσης

Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Στο μάθημα θα αναπτυχθούν σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των εννοιών, το διάλογο και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

Θα αναλυθεί η έννοια της διαφορετικότητας και θα παρουσιαστούν εργαλεία που βοηθάνε τον εκπαιδευτικό να αναγνωρίσει και να διαμορφώσει το μαθησιακό προφίλ των παιδιών και να το αξιοποιήσει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Θα συζητηθούν διερευνητικές μέθοδοι διδασκαλίας με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και εργαλεία και θα μελετηθούν τρόποι αξιολόγησης που διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού-ερευνητή.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης: Εννοιοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, διαλογική διδασκαλία, διαφοροποιημένη παιδαγωγική
  • Η σημασία της ‘διαφορετικότητας’ και η έννοια του ‘ενδιαφέροντος’ στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Πολυτροπικότητα και κατασκευή νοήματος (π.χ. σχέδιο, χάρτες εννοιών, χειρονομίες, χωρικές συγκροτήσεις)
  • H ανίχνευση ιδεών ως ερευνητική διαδικασία, ως προϋπόθεση για τη διδασκαλία, ως αξιολόγηση, εναλλακτικές συμμετοχικές διαδικασίες ανίχνευσης
  • Διερευνητικές μέθοδοι μάθησης & διδασκαλίας
  • Αξιολόγηση για τη μάθηση: εργαλεία αξιολόγησης, καταγραφή/αποτύπωση της μάθησης, αναστοχασμός, αυτό-αξιολόγηση μαθητή

 

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στις επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας και των εργαλείων τους με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στις επιστήμες της εκπαίδευσης.

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές της  περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, ενώ οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Το μάθημα περιλαμβάνει 39 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως ανατροφοδοτήσεις μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που παρέχονται από το ίδρυμα και το τμήμα.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

(α) Γενικά περί έρευνας – Επιστημολογικές προϋποθέσεις της έρευνας,

(β) Εγκυρότητα, αξιοπιστία και ερευνητική δεοντολογία,

(γ) Το Ερευνητικο σχέδιο

(δ) Ερευνητικό ερώτημα – Υποθέσεις έρευνας,

(ε) Τεκμηρίωση – Αναζήτηση πηγών, (στ)Δειγματοληψία- Μεταβλητές,

(ζ) Ποσοτική έρευνα - Χρήση SPSS (Βασικές οδηγίες χρήσης),

(η) Έρευνα επισκόπησης –  Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και ανάλυση των δεδομένων Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική,

(θ) Ποιοτική Έρευνα, Ανάλυση περιεχομένου – Ανάλυση λόγου - Εθνογραφία - Ομάδες εστίασης - Μελέτη περίπτωσης -  Έρευνα δράση - Θεμελιωμένη θεωρία.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Σεμινάριο 1ο: Αναζήτηση επιλογή και αξιολόγηση βιβλιογραφικών πηγών Πλατφόρμες εκπαίδευσης από απόσταση: σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας

Σεμινάριο 2ο: Η στοχευμένη ή εμπρόθετη εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία και σχετικά παραδείγματα. Η χρήση ποικίλων στρατηγικών μάθησης γενικά και στην εκμάθηση επιστημονικών εννοιών ειδικά. Ο ρόλος του παιχνιδιού υψηλής ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση επιστημονικών εννοιών.

Σεμινάριο 3ο: Παραγωγή, οργάνωση, ανάλυση και αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων (περιλαμβανομένης και της χρήσης στατιστικού λογισμικού, Excel & SPSS), εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων από ποικίλα σύνολα δεδομένων και από την επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς και επικοινωνία και σημαντικότητα αυτών των αποτελεσμάτων. Πρώτη προσέγγιση στις βασικές έννοιες που διέπουν τη σχέση επιστημονικής έρευνας και Στατιστικής, όπως επίσης και παράθεση των βασικότερων στατιστικών τεχνικών στην ανάλυση μιας και περισσοτέρων μεταβλητών.

 

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Bασικές θεωρητικές θέσεις της διδακτικής των μαθηματικών με εξειδικεύσεις στις μικρές ηλικίες,.

Ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τη μαθηματική εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες και σε συνδυασμό με άλλους επιστημονικούς χώρους.

Εξειδικευμένες γνώσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών εννοιών (προγράμματα, δραστηριότητες, υλικό, διδακτικές καταστάσεις και ιδιαίτερα φαινόμενα).

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Διαδικασίες οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Τρόποι αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης και εννοιολόγηση των επιστημονικών οντοτήτων.

Όψεις της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Ερευνητικές πρακτικές στο χώρο των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδακτική των ΦΕ.

ECTS: 10
Περίγραμμα:

Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

α. η εξέλιξη των Μέσων: από τη γραφή στα ψηφιακά δίκτυα

β. οι ψηφιακές τεχνολογίες ως κοινωνική κατασκευή

γ. τα ψηφιακά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση

Η πρώτη ενότητα μελετά την εξέλιξη των Μέσων (γραφή, ανάγνωση, τυπογραφία, εικόνα, οπτικοακουστικά Μέσα, ψηφιακά δίκτυα) σε σχέση την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Συγκεκριμένα επισημαίνονται οι ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις των Μέσων.

Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται τις νέες τεχνολογίες ως κοινωνική κατασκευή. Οι νέες τεχνολογίες εκτός από τεχνολογικά αντικείμενα είναι και νέα κοινωνικά αντικείμενα τα οποία εισέρχονται στην καθημερινή ζωή των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερα αναλύονται τα χαρακτηριστικά, η δομή, η λειτουργία των κοινωνικών αναπαραστάσεων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες ενώ χρησιμοποιείται η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων ως θεωρητικό ερευνητικό εργαλείο στη μελέτη των νέων τεχνολογιών.

Η τρίτη ενότητα μελετά τα ψηφιακά παιδαγωγικά εργαλεία και τα αναδυόμενα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Εξετάζονται οι ψηφιακοί γραμματισμοί, οι εμπειρίες ψηφιακής μάθησης καθώς και οι έννοιες της συνδεσιμότητας και της συνεργατικότητας. Τέλος, αναλύονται τα μικτά μοντέλα μάθησης στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης

Θεματικές ενότητες
μορφές επικοινωνίας, χαρακτηριστικά των Μέσων, γλώσσα των Μέσων κοινωνικές αναπαραστάσεις, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: ορισμοί και λειτουργίες, περιεχόμενο και δομή, μέθοδοι έρευνας τα ψηφιακά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση: έρευνα και πρακτικές

 

ECTS: 30
Περίγραμμα:

Πρακτική Άσκηση

ECTS: 30
Περίγραμμα:

Μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία